เรื่อง วันที่
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 29/12/2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 19/11/2564
ประกาศคัดเลือกสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 05/10/2564
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 01/10/2564
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคและจังหวัดน่าน 26/08/2564
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 26/08/2564
จัดประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7 /2564 26/08/2564
จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 23/08/2564
จัดประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานการจัดจ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 20/08/2564
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 18/08/2564
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน 16/08/2564
พิธีรับเงินพระราชทาน 12/08/2564
จัดอบรมการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 11/08/2564
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 2/08/2564
จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 30/07/2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 29/07/2564
นำเทียนจำพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยไทยธรรม ถวาย ณ วัดอรัญญาวาส 27/07/2564
จัดประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ หัวหน้าหลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 23/07/2564