ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education สำหรับครู กศน. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จำนวน 40 คน ณ น่านกรีนเลค วิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน ซึ่งมีการให้ความรู้ Google Apps ดังนี้ 1.การใช้ gmail และ google drive โดย น.ส.พัชรา ใบยา นักจัดการงานทั่วไป2.การใช้ google meet โดย นางสาวอภิชญา เพ็งคาสุคันโธ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสันติสุข3.การใช้ google form โดย นางสาวกันยา แอ่นกาศ ครู กศน.อำเภอแม่จริม4.การใช้ google slide โดย น.ส.พัชรา ใบยา นักจัดการงานทั่วไป5.การใช้ google classroom โดย นายสุภัทรชัย รินสาย ครู กศน.อำเภอปัว6.การใช้ google site โดย นายนพดล แสนอินต๊ะ ครู กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีนางวัชญาณ์ ยอดหล้า ครู กศน.อำเภอเมืองน่าน เป็นหัวหน้าทีมวิทยากร และนายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าว : พัชรา ใบยาภาพ : สุชาติ อินวงค์ /พัชรา ใบยา