ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่องวัน/เดือน/ปี
จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education21/07/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา19/07/2564
จัดทำคู่มือ หลักสูตรพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน การสอนด้วย Google Apps for Education สำหรับครู กศน. . . .01/07/2564
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา . . . .01/07/2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมกับสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ . . . .29/06/2564
นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอิงดอย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ . . . .29/06/2564
ร่วมกิจกรรม Tiple -P ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . . . .29/06/2564
ร่วมกิจกรรม Tiple -P ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . . . .28/06//2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบการผ่านด่านคัดกรองเข้าเขตจังหวัดน่านรูปแบบใหม่ . . . .28/06//2564
สำนักงาน กศน. จังหวัดน่านร่วมกับสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ อำเภอทุ่งช้าง25/06/2564
สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ร่วมกับสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ อำเภอบ้านหลวง . . . .24/06/2564
กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กศน.ตำบลผาสิงห์ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม . . . 24/06/2564
ร่วมกับสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ . . . .24/06/2564
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งครู . . . .24/06/2564
จัดประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ หัวหน้าหลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2564 เดือนมิถุนายน22/06/2564
จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน21/06/2564
จัดโครงการหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน รุ่นที่ 215/06/2564
จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน การสอนด้วย Google Apps for Education สำหรับครู กศน.14/06/2564
จัดโครงการหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน รุ่นที่ 111/06/2564
ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลแงง อำเภอปัว และกศน.ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน08/06/2564
นิเทศติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศศช.05/06/2564
ประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา01/06/2564
พิจารณาคัดเลือดผลงานวิชาการ ( Best Practice ) และผลงานวิจัย27/05/2564
ตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจและคำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร กศน.อำเภอท่าวังผา ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวังผา25/05/2564
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน เข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมอบรมอาชีพระดับบุคคล25/05/2564

ดูข่าวสารทั้งหมด……