ร่วมกิจกรรม Triple -P ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

ร่วมกิจกรรม Triple – P ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 28 มิถุนายน 2

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ร่วมกับสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน. อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more