แนะนำองค์กร
กลุ่มงาน กศน.จังหวัด
กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
หน่วยงานกศน.
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
e-learning ภาคเหนือ
e-learning ภาคกลาง
e-learning ภาคใต้
e-learning ภาคตะวันออก
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
Bangkok Post
Post TO DAY
รูปกิจกรรม

 

 

รูปกิจกรรม
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน โดยนางเกื้อกูล อันพัฒนากูล ศึกษานิเทศก์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครู กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีนายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครู กศน. วัตถุประสงค์เพื่อให้ครู กศน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ อบรมด้วยวิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยผศ.ดร.มานี แสงหิรัญ วิทยากรจากมหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์.
วันจันทร์ที่ 13 ก.ค 58 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่านได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเป็นพิธีกร พิธีการ และการจัดรายการวิทยุ โดยมีนายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผอ.กศน.จ.น่าน เป็นประธานในพิธี และนายศักดิ์อุดม วรรณทวี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการประชาสัมพันธ์ การเป็นพิธีกร พิธีการ และการจัดรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพต่อไป ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครู กศนฺ. และเจ้าหน้าที่ สังกัด กศน. จังหวัดน่าน     จำนวน 35 คน จัดอบรม ณ ไร่จุฑามาศ อ.เชียงกลาง จ.น่าน วันที่ 13-14 ก.ค. 58 โดยมี นายศักดิ์อุดม วรรณทวี ผอ.กศน.อ.ทุ่งช้าง เป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้.

วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ได้นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปี 2558   โดย นางเกื้อกูล  อันพัฒนากูล และคณะนิเทศ ได้ออกนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และให้คำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆ  เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการแก่ครูผู้สอนคนพิการ และให้คำปรึกษาต่างๆแก่ครูผู้สอนคนพิการ ในพื้นที่ทั้งหมด 9 อำเภอ ของจังหวัดน่าน.

         วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน นำโดยนายพีระพงษ์  มหาวงศนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน และนายสุรพล  วงศ์หวัน  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3" สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณประมาณ 2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน บรรยายโดย วิทยากรจาก สำนักงานคลังจังหวัดน่าน.

วันที่ 6-7,13-14 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กศน.สร้างโอกาส เปิดโลกแห่งการเรียนรู้  ณ ร้านกาแฟภูฟ้า บริเวณริมน้ำน่าน โดยได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การทำหมูปิ้งนมสด การทำผัดไท การทำน้ำสมุนไพรน้ำกระเจี๊ยบ การทำพวงกุญแจจากลูกปัด  ส่งเสริมภาษาอาเซียน และส่งเสริมการอ่าน.

สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดน่าน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดน่าน   ในวันอังคารที่    26 พฤษภาคม   2558  เวลา  13.30  น.ณ  ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่านตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่านโดย  คณะสงฆ์จังหวัดน่าน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน.

วันที่ 18 พค 58 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมเทวราช โดยมีนายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จ.น่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน /ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ข้าราชการและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จำนวน 337คนโดยมีเนื้อหาในการประชุมสัมมนาเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอให้สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รายละเอียด13 ก.พ.2558 09:28:18
ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งแผนการจัดกิจกรรมค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" ขอให้ส่งด่วนภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 8 ม.ค.2558 08:33:10
รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด26 พ.ย.2557 15:08:11
สรุปการสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย รายละเอียด15 ต.ค.2557 10:58:22
แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียด10 ต.ค.2557 14:30:58
แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียด10 ต.ค.2557 14:30:31
ติดตามรายงานการจัดกิจกรรมเวที/เสวนาฯ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ( 7 อำเภอ ) รายละเอียด2 ต.ค.2557 14:20:55
รายงานผลคะแนนเฉลี่ย 50 อันดับสูงสุดระดับประเทศ ฯ 12 มี.ค.2557 13:07:50
เรียนเจ้าหน้าที่พัสดุ กศน.อำเภอ(การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP) รายละเอียด25 ม.ค.2557 11:22:02
การจัดทำเอกสารตกเบิก รายละเอียด17 ม.ค.2557 13:15:25
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
  ดาว์โหลด
18 มิ.ย.2558 15:44:33
ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
  ดาว์โหลด
18 มิ.ย.2558 15:43:07
ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
  ดาว์โหลด
18 มิ.ย.2558 15:38:41
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ครั้งที่ 2
  ดาว์โหลด
16 ต.ค.2557 10:38:06
ประกาศราคากลางสำหรับจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ครั้งที่ 2
  ดาว์โหลด
16 ต.ค.2557 09:15:59
new หนังสือถึงสถานศึกษา
ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชุดใหม่15 พ.ค.2558 14:31:57
ด่วนที่สุด..ติดตามงาน เรื่อง การสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่หนังสือ ศธ 0210.41(4)/ว 629 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 กำหนดส่งเอกสารวันที่ 22 ธันวาคม 255724 ธ.ค.2557 10:23:55
ด่วน..ดาวโหลด ตรากศน.จังหวัดน่าน26 พ.ย.2557 16:04:18
กำหนดการส่งข้อมูลผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 255731 ต.ค.2557 14:59:22
ด่วนที่สุด..การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255731 ต.ค.2557 14:55:05
ด่วน..การสำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน ประจำปี 255721 ต.ค.2557 09:04:11
ด่วน..การสำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน ประจำปี 255721 ต.ค.2557 09:02:48
ซักซ้อมความเข้าใจการออกหลักฐานระเบียนผลการเรียนและประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคภาษาอังกฤษ21 ต.ค.2557 08:51:18
ด่วน..ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยงานทหาร15 ต.ค.2557 14:11:59
สรุปการสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย15 ต.ค.2557 11:05:28
ผู้อำนวยการ
  • นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์

รองผู้อำนวยการ
  • นายสุรพล วงศ์หวัน

Link ที่เกี่ยวข้อง
 
Link ที่เกี่ยวข้อง
รับชมรายการ ETV

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 1

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 2

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 3

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 4

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 5

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 6

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 7

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 8

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 9

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 10

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 11

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 12

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 13

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 14

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 15

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 16

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV ตอนที่ 17