แนะนำองค์กร
ดาว์โหลด
แผนการจัดกิจกรรม
สถานศึกษาในสังกัด
สรุปรายงานประจำเดือน
ผลงานวิจัย
รายงานผลการจัดกิจกรรม

กศน.อำเภอแม่จริมได้จัดประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนและมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากจนในเขตพื้นที่ กศน.อำเภอแม่จริม ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 11 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล วงศ์หวัน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่านเป็นผู้มอบทุนการศึกษา
กศน.อำเภอแม่จริม นำโดย นายวิโรจน์ ใจบุญ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม และบุคลากร กศน.อำเภอแม่่จริม ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอแม่จริม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าอำเภอแม่จริม (หลังเก่า) จังหวัดน่าน
นายวิโรจน์ ใจบุญ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม และคณะครู กศน. เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 57 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
กศน.อำเภอแม่จริม นำโดยนายวิโรจน์ ใจบุญ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม และคณะครู กศน. ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา อาสาสมัคร กศน. และตัวแทนนักศึกษา ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่จริม
กศน.อำเภอแม่จริม นำโดย นายวิโรจน์ ใจบุญ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม ครู บุุคลากร และนักศึกษา ร่วมใจกันลดหมอกควันจากการเผา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดอบรมโครงการค่ายทักษะวิชาการการจัดทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิทยากรโดย  นางณัชชา ทะภูมินทร์ ตำแหน่งครู สำนักงานกศน.จังหวัดน่าน มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 72 คน ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2556 ณ กศน.อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์วิปัสสนาส่งเสริมคุณธรรมวัดป่าสมเด็จสุญญตวิโมกข์ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดโครงการ "กศน.อำเภอแม่จริมร่วมใจ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  
ณ หอประชุมอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
รายละเอียด>>>
 กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำจัดกระบวนการ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
  กศน.อำเภอแม่จริม ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดกิจกรรม "ค่ายวิชาการรักการอ่าน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ อนุรักษ์ประเพณีไทย" ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ กศน.ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดโครงการประชุมชี้แจง แนะแนว และปรับพื้นฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริม(หลังเก่า) รายละเอียด>>>
นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแม่จริม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 โดยมี นายวิโรจน์ ใจบุญ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม พร้อมบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม โดย นางจินดา ปรมปัญญาวรกุล บรรณารักษ์ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่จริม ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ วัดนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ กศน.อำเภอแม่จริม
ประจำปีงบประมาณ 2556 โดย นายวิโรจน์ ใจบุญ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม เป็นผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 22 ทุน
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่จริม
รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแม่จริม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ กศน.อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม นำโดย นายวิโรจน์ ใจบุญ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม และคณะครู กศน. ได้ร่วมทานสลากภัตร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ วัดหมอเมือง บ้านหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
คณะครู กศน.อำเภอแม่จริมและอาสายุวกาชาดร่วมบำเพ็ญประโยชนด้านการช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดน่านรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 ต.ค.56 ณ หอประชุมอำเภอแม่จริม รายละเอียด>>>
คณะครู กศน.อำเภอแม่จริม ร่วมประเพณีทำบุญทานสลากภัตร ในวันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2556
ณ วัดพระธาตุยอยหงส์ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
คณะครู กศน.อำเภอแม่จริม ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรฬณะ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2556
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริม (หลังเก่า) ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
คณะครู กศน.อำเภอแม่จริม นำโดย นางจินดา ปรมปัญญาวรกุล บรรณารักษ์ชำนาญการ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
นายวิโรจน์ ใจบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่จริม ได้ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด>>>
นายวิโรจน์ ใจบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่จริม และคณะบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
บุคลากร กศน.อำเภอแม่จริม นำโดยนางจินดา ปรมปัญญาวรกุล ได้ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน
ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รายละเอียด>>>
นายวิโรจน์ ใจบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่จริม และคณะบุคลากร ได้เข้าร่วมประเพณีถวายกฐินพระราชทาน ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากร กศน. อำเภอแม่จริม ตัวแทนนักศึกษา อาสาสมัคร กศน. และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่จริม รายละเอียด>>>
กศน.อำเภอแม่จริม ได้จัดอบรมโครงการค่ายทักษะวิชาการการจัดทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่จริม รายละเอียด>>>
   
 
ดูข่าวย้อนหลัง =>Click
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ปี 56
กำหนดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน."
โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบ N-NET (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพ
  ..กีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดภูเก็ต..  

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
17 สิงหาคม 2555

สถิติผู้เยี่ยมชม : 56747